fbpx

DANCEZONE.PRO

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.19.17″][et_pb_row _builder_version=”3.19.17″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.19.17″][et_pb_text _builder_version=”3.19.17″]

Regulamin sprzedaży

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez Paulina Asendrych-Chałupka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Asendrych-Chałupka, ul. Mazurska 4, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342255792

 1. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 

 1. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży
 2. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 4. Sprzedawca dołącza do zamówienia paragon albo fakturę VAT (zgodnie z wyborem Klienta) dotyczącą zamówienia.

 

 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego/przelewu elektronicznego, a także PayPal.
 3. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. Aby dokonać zakupu produktu, w tym celu należy:

W przypadku produktów fizycznych

 1. Składając zamówienie i dokonując płatności (lub bez dokonania płatności w przypadku płatności za pobraniem) – Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca przesyła Klientowi elektronicznie (na wskazany przez Klienta adres e-mail) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.

 

W przypadku produktów elektronicznych (e-booki, materiały audio/video)

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Klienta.

 

 1. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?


W przypadku produktów fizycznych

 1. Termin realizacji zamówienia, czyli termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od:
 1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy (tj. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji).
 2. Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:
 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 2. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia (w zależności od sposobów informowania przewidzianych przez Dostawców). W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 3. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

 

W przypadku produktów elektronicznych (e-booki, materiały audio/video)

 1. Zakupiony produkt elektroniczny będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie z linkiem do pobrania produktu/poprzez udzielenie dostępu on-line lub zakupiony przez Użytkownika produkt będzie dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z linkiem, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego produktu.

 

 

 1. Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.                                                        .
 2. Zasady wnoszenia reklamacji:
 3. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 4. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 5. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
 8. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.
 9. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

 

 1. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 2. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła czy to do bankowości elektronicznej czy innych haseł.

 

 1. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 2. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).             

Nasze dane do kontaktu: Paulina Asendrych-Chałupka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka, ul. Mazurska 4, 05-830 Nadarzyn NIP 5342255792

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    Adresat: Nasze dane do kontaktu: Paulina Asendrych-Chałupka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka, ul. Mazurska 4, 05-830 Nadarzyn NIP 5342255792

    Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*….. 

    Imię i nazwisko, adres konsumenta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data …………………………………………………    

* uzupełnic

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]